5 mm schachtaandrijving - vleugelschacht

Thumbnail Model Onderdeelnummer Beschrijving
5mm shank drive - Wing shank - PH00 5mm shank drive - Wing shank - PH00 6158204300 5mm shank drive - Wing shank - PH00
5mm shank drive - Wing shank - PH0 5mm shank drive - Wing shank - PH0 6158204310 5mm shank drive - Wing shank - PH0
5mm shank drive - Wing shank - PH1 5mm shank drive - Wing shank - PH1 6158204320 5mm shank drive - Wing shank - PH1
5mm shank drive - Wing shank - PH1 5mm shank drive - Wing shank - PH1 6158200710 5mm shank drive - Wing shank - PH1
5mm shank drive - Wing shank - PH1 5mm shank drive - Wing shank - PH1 6158204330 5mm shank drive - Wing shank - PH1
5mm shank drive - Wing shank - PH2 5mm shank drive - Wing shank - PH2 6158204340 5mm shank drive - Wing shank - PH2
5mm shank drive - Wing shank - PH2 5mm shank drive - Wing shank - PH2 6158200720 5mm shank drive - Wing shank - PH2
5mm shank drive - Wing shank - PH2 5mm shank drive - Wing shank - PH2 6158200730 5mm shank drive - Wing shank - PH2
5mm shank drive - Wing shank - PH2 5mm shank drive - Wing shank - PH2 6158200740 5mm shank drive - Wing shank - PH2
5mm shank drive - Wing shank - PH2 5mm shank drive - Wing shank - PH2 6158200750 5mm shank drive - Wing shank - PH2
5mm shank drive - Wing shank - TT5 5mm shank drive - Wing shank - TT5 6158206770 5mm shank drive - Wing shank - TT5
5mm shank drive - Wing shank - T6 5mm shank drive - Wing shank - T6 6158206780 5mm shank drive - Wing shank - T6
5mm shank drive - Wing shank - T7 5mm shank drive - Wing shank - T7 6158206790 5mm shank drive - Wing shank - T7
5mm shank drive - Wing shank - T8 5mm shank drive - Wing shank - T8 6158206800 5mm shank drive - Wing shank - T8
5mm shank drive - Wing shank - T9 5mm shank drive - Wing shank - T9 6158206810 5mm shank drive - Wing shank - T9
5mm shank drive - Wing shank - T10 5mm shank drive - Wing shank - T10 6158206820 5mm shank drive - Wing shank - T10
5mm shank drive - Wing shank - T15 5mm shank drive - Wing shank - T15 6158206830 5mm shank drive - Wing shank - T15
5mm shank drive - Wing shank - T20 5mm shank drive - Wing shank - T20 6158206840 5mm shank drive - Wing shank - T20
5mm shank drive - Wing shank - T25 5mm shank drive - Wing shank - T25 6158206850 5mm shank drive - Wing shank - T25
5mm shank drive - Wing shank - W3 5mm shank drive - Wing shank - W3 6158204350 5mm shank drive - Wing shank - W3
5mm shank drive - Wing shank - W4 5mm shank drive - Wing shank - W4 6158204360 5mm shank drive - Wing shank - W4
5mm shank drive - Wing shank - W5 5mm shank drive - Wing shank - W5 6158204370 5mm shank drive - Wing shank - W5
5mm shank drive - Wing shank - H2 5mm shank drive - Wing shank - H2 6158204380 5mm shank drive - Wing shank - H2
5mm shank drive - Wing shank - H2.5 5mm shank drive - Wing shank - H2.5 6158204390 5mm shank drive - Wing shank - H2.5
5mm shank drive - Wing shank - H3 5mm shank drive - Wing shank - H3 6158204400 5mm shank drive - Wing shank - H3
5mm shank drive - Wing shank - H4 5mm shank drive - Wing shank - H4 6158204410 5mm shank drive - Wing shank - H4